خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این کتاب راهنما شامل یک مجموعه واحد از مقاله ها و مقاله های کاملاً تحقیق شده در زمینه سیاست ، مدیریت و توسعه آفریقا از دوران قبل از استعمار تا استعمار و پس از استعمار است. در طول این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجارب متنوع در مناطق مختلف قاره توسعه یافت. از آنجا که سیاست هم در اقتصاد و هم در جامعه گنجانده شده است ، آفریقا شاهد برخی تغییرات در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت شناسی و روش هایی است که به تحلیل عمیق روابط آن با جهان نیاز دارد. این مطالعه فرصتی را برای دانشمندان قدیمی و جدید فراهم می کند تا وارد جهان بحث پیرامون سیاست ، حاکمیت و توسعه آفریقا شوند و به عنوان یک ماده مرجع آماده برای دانشجویان ، محققان ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران علاقه مند به این موضوعات استفاده می شود.

[ad_2]

ایبوک رالی