خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب بر زیبایی شناسی در رابطه با م componentلفه ساختاری در طراحی معماری تأکید دارد. این جنبه کمتر کاوش شده در معماری مورد بحث قرار گرفته و به دلیل زیبایی ساختاری آنها ، کیفیت ماندگار ده ساختمان خاص از تاریخ معماری تا به امروز را توضیح می دهد. بر اساس تحقیقات گسترده ، تحلیلی انتقادی از محدودیت ها و سایر تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای مانند فرهنگ ، حمایت ، هندسه ، منابع و فن آوری های موجود ارائه شده است.

[ad_2]

ایبوک رالی